Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w kursach dla zaawansowanych operatorów organizowanych przez Centrum Zdrowia Kobiety GYNEKA w Krakowie:

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy posiadających ugruntowane umiejętności operacyjne. Aby wziąć udział w kursie prosimy o wczesne zgłoszenie chęci udziału poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej wraz z akceptacją Warunków Uczestnictwa i przesłanie na wskazany w informacji o szkoleniu/agendzie adres. Liczba miejsc na kursach jest ograniczona – zgłoszenia będą przyjmowane w miarę napływania. Decyzję o zakwalifikowaniu na kurs podejmuje Organizator i przesyła Uczestnikowi potwierdzenie w formie elektronicznej na podany przez Uczestnika adres e-mail.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs Uczestnik powinien dokonać w przeciągu 7 dni opłaty za udział w kursie wyszczególnionej na stronie internetowej GYNEKA na podany w potwierdzeniu numer konta bankowego. Brak wpłaty w tym czasie oznacza rezygnację z udziału w kursie. Rezygnacja po dokonaniu wpłaty musi być przesłana w formie elektronicznej na adres info@gyneka.pl. Rezygnacja najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kursu jest bezpłatna i oznacza całkowity zwrot wpłaconej sumy. Późniejsza rezygnacja do 10 dni przed rozpoczęciem kursu wiąże się z opłatą 50% ceny kursu. Jeżeli rezygnacja nastąpi w okresie krótszym, niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu, lub jeżeli Uczestnik nie weźmie udziału w kursie, lub jeśli skróci pobyt na kursie – opłata za kurs nie będzie zwrócona. Nie jest możliwe delegowanie do udziału w kursie osób innych, niż zakwalifikowane przez Organizatora.

Po odbyciu kursu Uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o jego odbyciu.

W przypadku ewentualnego dostępu do informacji medycznej odnośnie leczonych pacjentów Uczestnik kursu przesyłając zgłoszenie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy lekarskiej.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoki merytoryczny poziom kursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany placówki, w której planowane jest szkolenie oraz przełożenia terminu lub odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych, takich jak niedostępność pacjentów, choroba referenta/operatora, awarie na terenie placówki, w której planowane jest szkolenie lub z powodu wyższych okoliczności. Informacja o przełożeniu lub odwołaniu kursu zostanie przesłana Uczestnikowi przez Organizatora możliwie najszybciej na podany przez Uczestnika w zgłoszeniu adres. W przypadku odwołania kursu Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot opłaty. Inne żądania Uczestnika w związku z odwołaniem kursu nie będą uwzględniane.
Tutaj znajdziesz pełen zakres usług medycznych świadczonych
przez Centrum Zdrowia Kobiety GYNEKA w Krakowie.
projekt i wykonanie: DOMENA